Brandpreventie: hoe voorkom je brand?

Een brand is soms snel gebeurd. Een kleine onoplettendheid kan soms uitmonden in een brand met veel schade. Daarom is het belangrijk om te denken aan brandpreventie. In dit artikel krijg je meer info over hoe je brand kan voorkomen.

Belgische regelgeving brandpreventie

In België zijn de bevoegdheden betreffende brandveiligheid verdeeld tussen de federale overheid, de gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel), de gemeenschappen (Nederlands-, Frans- en Duitstalige), de provincies en het lokale niveau.

Het eerste niveau omvat de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten:

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) is bevoegd om Basisnormen op te stellen.
Deze normen gelden voor een categorie van constructies ongeacht hun bestemming. De basisnormen leggen de minimale voorwaarden op voor het ontwerp, de bouw en de inrichting van nieuwe gebouwen om het ontstaan van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken. Het veiligheidsniveau varieert voornamelijk in functie van de hoogte van het gebouw. Ze zijn van toepassing op alle nieuwe gebouwen, behalve eengezinswoningen en lage gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 100 m² en met maximaal twee verdiepingen.

De gemeenschappen en gewesten zijn respectievelijk bevoegd voor aangelegenheden die

  • persoonsgebonden zijn (zoals cultuur, onderwijs, welzijn,..) en
  • plaatsgebonden zijn (zoals milieu, ruimtelijke ordening, …)

Dientengevolge zijn zij dan ook ‘bevoegd tot het regelen van de specifieke veiligheidsaspecten’, door het toepassen, aanvullen en aanpassen van de nationale basisnormen, zonder deze fundamenteel te wijzigen.

Het tweede niveau omvat de provincies

De Bestendige Deputatie heeft, in het kader van bouw- en milieuvergunningen, de mogelijkheid om voorwaarden te verbinden aan de vergunningen die gericht zijn tot het verbeteren van de brandveiligheid. De Provincieraad kan bovendien politie- en bouwverordeningen uitvaardigen.

Het derde niveau omvat de Burgemeester, College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad.

De gemeentelijke autonomie is één van de hoekstenen van de brandvoorkoming. Zo kan de gemeenteraad politie- en bouwverordeningen uitvaardigen. De meerderheid van de Vlaamse gemeenten heeft politieverordeningen inzake brandveiligheid (bijv. voor lokalen met dansgelegenheid, studentenkamers, publieke toegankelijke inrichtingen, cafés,..).
Daarnaast kan het College van Burgemeester en Schepenen aan het verlenen van een bouw- of milieuvergunning voorwaarden verbinden die gericht zijn op het verbeteren van de brandveiligheid. Deze kunnen verder gaan dan wat in de basisnormen is opgenomen.

Tips voor brandpreventie

Doe aan brandpreventie door onderstaande zaken toe te passen:

1) Zorg voor orde
Zorg ervoor dat alles in huis ordelijk en net is. Oude spullen en brandbare producten zijn gevaarlijk voor brand.

2) Let op kinderen
Zorg ervoor dat kinderen niet in contact kunnen komen met lucifers en aanstekers. Een brand ontstaat makkelijk bij kinderen die met vuur spelen.

3) Blusmiddelen

Zorg ervoor dat je blusmiddelen bij de hand hebt om beginnende branden te doven. Leg een branddeken in de keuken. Zorg dat ze altijd binnen handbereik zijn. Daarnaast kan je ook blusmiddelen gebruiken als eerste hulp. Een brandblusmiddel is ideaal. Ze kunnen grotere branden voorkomen.

4) Plaats spots veilig
Hallogeenlampen en spots kunnen soms warm worden. Ook dat kan leiden tot brand. Installeer ze in een brandveilige omgeving.

5) Kaarsen en fonduestellen
Als je vuur gebruikt, wees dan extra waakzaam. Doe het op een brandveilige manier. Zorg ervoor dat brandende kaarsen stevig vastzitten in de kandelaar. Fonduetoestellen plaats je op zilverpapier met een openstaande rand.

6) Schoorsteen kuisen
Als roet zich ophoogt aan de binnenkant van de schouw, kan brand ontstaan door de hitte van de rook. Laat je schoorsteen dus regelmatig kuisen.

7) Elektriciteit nakijken

Elektriciteitskasten moeten op gezette tijdstippen worden nagekeken. Een controle van het elektriciteitsnet is verplicht om de 25 jaar. Doe het liefst om de tien jaar.

8) Asbakken

Leg een asbak niet zo maar in de vuilnisbak. Neem een bloempot met zand of een emmertje.

 

 


 

Camerabewaking

Camerabewaking beschermt jouw woning of handelspand tegen inbraak en diefstal. Installeer een bewakingscamera op strategische plaatsen. Een derde oog, preventief en regressief. Wij installeren verschillende merken beveiligingscamera’s. Ze zijn allemaal getest op duurzaamheid en beeldkwaliteit, jouw garantie op meer gemoedsrust

Brandbeveiliging

Het is van belang om uw pand te voorzien van een geschikte brandbeveiliging. Enerzijds dient u te voldoen aan de eisen van uw verzekeringsmaatschappij en anderzijds is het belangrijk dat een brand zo snel mogelijk gedetecteerd wordt zodat de schade beperkt blijft.